Music Videos

Sammy Kershaw Music Videos

Haunted Heart

Sammy Kershaw
VEVO
Love Of My Life

Sammy Kershaw
VEVO
Third Rate Romance

Sammy Kershaw
VEVO
Christmas Time's A Comin'

Sammy Kershaw
VEVO
Meant To Be

Sammy Kershaw
VEVO
Don't Go Near The Water

Sammy Kershaw
VEVO
Matches

Sammy Kershaw
VEVO
Vidalia

Sammy Kershaw
VEVO
When You Love Someone

Sammy Kershaw
VEVO
Yard Sale

Sammy Kershaw
VEVO
Your Tattoo

Sammy Kershaw
VEVO
Maybe Not Tonight

Sammy Kershaw
VEVO